ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

Jesteś tu: » Strona główna » ŚWIETLICA » ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

 1. Stwarzanie warunków oraz motywowanie uczniów do udzielania się w  świetlicy.
 • Organizowanie i popularyzowanie konkursu wiedzy ogólnej „Jeden z wielu, czyli 5 razy 5”.
 • Oglądanie  filmów połączonych z dyskusją i wymianą poglądów na tematy w nich poruszane.

       2. Pomoc uczniom w nauce.

 • Wdrażanie do samodzielnej pracy .
 • Pomoc koleżeńska w nauce- organizacja wolontariatu.
 • Praca  z uczniami z dysleksją .
 • Zajęcia resocjalizacyjne z elementami socjoterapii.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów.
 • Poznawanie siebie.
 • Integracja i rozwój grupy.
 • Współdziałanie w grupie- kultura współpracy , dyskusje.

 • 3. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, charakteru.
 • Praca nad rozwojem własnej osobowości.
 • Dokonywanie właściwych wyborów.
 • Odpowiedzialność za własne postępowanie.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 • 4. Kształtowanie umiejętności.
 • Wyrażanie własnych poglądów.
 • Słuchanie innych.
 • Pozytywne myślenie.
 • Dokonywanie  właściwego wyboru  w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
 •  
  5.Rozwijanie empatii i zrozumienia.
 • Umiejętność słuchania i reagowania bez uprzedzeń i osądzania.
 • Ulepszanie jakości kontaktów z innymi osobami.
 • Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji.
 •     
  6.Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Aktywne uczestniczenie w spotkaniach z przedszkolakami „Gimnazjaliści czytają młodszym kolegom” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” .
 • Zbieranie książek dla  przedszkolaków.
 • Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
 • Sporządzanie gazetek -pomoc w wystroju świetlicy.
 • Organizacja drugiego śniadania.
 • Włączenie się w współorganizację dyskotek szkolnych.
 • Podejmowanie tematów dotyczących różnych przejawów aktywności młodego człowieka oraz zagrożeń i korzyści z tym związanych. Postrzegania swojego miejsca i roli w rodzinie, szkole, społeczeństwie.
 • Rozmowy indywidualne.
 • Zajęcia warsztatowe.
 • Pogadanki.
 • Dyskusje.

 • 7. Organizacja aktywnego wypoczynku .
 • Gry ruchowo-sprawnościowe.
 • Piesze wycieczki integracyjne w okolicach gimnazjum.

 • 8. Poczucie własnej wartości budowanie zaufania i samoświadomości.
 • Wzmacnianie swojej samooceny.

 • 9. Prowadzenie zadań z Edukacji prozdrowotnej.
 • Zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie i podejmowanie świadomych wyborów.
 • Zajęcia z cyklu „ Panuję nad stresem”- myślę pozytywnie.

      10. Organizacja pracy:

 • Opracowanie regulaminu świetlicy.
 • Opracowanie  planu pracy świetlicy.
 • Opracowanie  tematyki pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 • Przygotowanie kart pracy.
 • Opracowanie zestawienia zastępstw za I , II semestr.
 • Sporządzenie semestralnych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej  oraz przedstawienie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej.

     11. Działania  dotyczące koordynacji dowozów uczniów do szkoły i do miejsca zamieszkania.

 • Przygotowanie planu rozmieszczenia uczniów dojeżdżających w szkole.
 • Sporządzenie planu dowozu uczniów  w 21 oddziałach.
 • Sporządzenie rozkładu jazdy ( współpraca z PKS-Bolesławiec).
 • Opracowanie listy uczniów klas pierwszych dowożonych przez PKS.
 • Zamówienie i dystrybucja biletów miesięcznych(we współpracy z PKS-Lwówek Śl.).
 • Współpraca z rodzicami -udział w zebraniach rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych,
 • Monitoring  dowozów.
 • Stały kontakt z  Oświatowym Zakładem Budżetowym .
 • Współpraca z wychowawcami dotycząca dowozu.

     12. Współpraca wychowawcami-wymiana doświadczeń.

 

     13. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie orientacji zawodowej i szkolnej  oraz konsultacje dotyczące problemów wychowawczych.

 

     14. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

 

     15. Współpraca z biblioteką: korzystanie z  literatury fachowej, przygotowanie „biblioteczki" wychowawcy świetlicy.

 

     16. Współpraca z pielęgniarką szkolną -organizowanie cyklicznych spotkań prozdrowotnych dla uczniów, konsultacje dotyczące problemów zdrowotnych uczniów.

 

     17. Współpraca z instytucjami:

 •  PKS- Bolesławiec
 •  PKS –Lwówek Śląski
 •  Oświatowy Zakład Budżetowy
 •  Przedszkole Nr 1, 2
 •  Hospicjum we Wrocławiu
 •  SOSW Lwówku Śl.
 •  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lwówku Śl.

Opracowanie: szkolnastrona.pl