REGULAMIN ŚWIETLICY

Jesteś tu: » Strona główna » ŚWIETLICA » REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

Warunki korzystania ze świetlicy.

 

1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie gimnazjum:

 

- uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć  dydaktycznych,

- oczekujący na dowóz do domu po zajęciach szkolnych,

- uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii,

- uczniowie w ramach zastępstw pod nieobecność  nauczyciela.

 

2. Uczniowie oczekujący na zajęcia i kończący zajęcia lekcyjne zobowiązani są przyjść do świetlicy szkolnej i zgłosić swoją obecność nauczycielowi.

 

3. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć przez rodziców osobiście lub w formie pisemnej. Decyzje o zwolnieniu podejmuje wychowawca  lub dyrektor.

 

4. Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do  kolegów i wychowawcy .

 

5. Nauczyciele świetlicy mają obowiązek powiadomić  wychowawcę lub pedagoga  o problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicowych oraz o powtarzających się nieobecnościach uczniów.

 

6. Uczniowie zobowiązani są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy i cichego zachowania się w  świetlicy.

 

7. Sprzęt sportowy i gry planszowe wydawane są za zgodą wychowawcy.

 

8. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy.

 

 

Prawa i obowiązki uczniów w świetlicy.

 

Uczeń w  świetlicy ma prawo do :

 

1.  Właściwie zorganizowanej opieki.

 

2.  Życzliwego traktowania.

 

3.  Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

 

4.  Poszanowania godności osobistej.

 

5.  Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

 

Uczeń w świetlicy zobowiązany jest do:

 

1.  Przestrzeganie regulaminu świetlicy.

 

2.  Przestrzegania zasad kontraktu .

 

3.  Współpracy w procesie wychowania.

 

4.  Pomagania kolegom w nauce.

 

5.  Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

6.  Dbania o ład, porządek i estetykę pomieszczenia.

 

7.  Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy

Opracowanie: szkolnastrona.pl