PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ I SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Jesteś tu: » Strona główna » Doradztwo Zawodowe » PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ I SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ I SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SPIS TREŚCI:

1.Wprowadzenie.

2.Rola szkoły w kształtowaniu świadomości zawodowej ucznia.

3.Podstawowe cele programu.

4.Harmonogram realizacji zadań.

5.Analiza realizacji programu-ewaluacja.

6.Wnioski.

 1. WPROWADZENIE

 

Istotnym zadaniem współczesnej szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Odpowiedzialność szkoły za podejmowanie wszelkich działań w dziedzinie orientacji

zawodowej skupia się na dostarczaniu uczniom i rodzicom podstawowych informacji jak również wypracowaniu właściwych postaw i wartości mogących w przyszłości wpłynąć na dokonanie najlepszego dla ucznia wyboru

zawodu. Nadrzędnym zadaniem programu ,,Zaplanuj karierę" jest kształtowanie świadomej postawy odbiorców opartej na rzetelnej wiedzy o sobie i otaczającej rzeczywistości. Realizacja zadań przebiega w sposób systematyczny z zastosowaniem różnorodnych metod. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkich uczniów i rodziców.

Uczniowie dowiadują się jak gromadzić informacje, są wspierani w poszukiwaniu drogi zawodowej, uczestniczą w różnych formach zajęć przygotowujących do dokonania wyboru. Rodzice uczestniczą w dyskusjach i spotkaniach organizowanych przez szkołę, aby wspomóc dzieci w określeniu dalszej drogi edukacji zawodowej.

Całokształt działań ma na celu znalezienie na rynku pracy zawodu, w którym każdy uczeń będzie mógł czuć się szczęśliwy i odnieść sukces.

 

 

2. ROLA SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI ZAWODOWEJ  UCZNIA

 

Proces wychowawczy w gimnazjum wspomaga ucznia w rozwoju i ukierunkowany jest na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej. Zgodnie z tym działania szkoły nie tylko wyposażają w wiedzę, ale również uczą odpowiedzialności za siebie, przygotowują do pełnienia ról społecznych, kształtują konstruktywny system wartości, zmierzają więc do świadomego dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, która jest kolejnym etapem wybranej drogi zawodowej.

 

Zagadnienia orientacji szkolnej i zawodowej w gimnazjum są realizowane wg następujących etapów:

 

 • poznaj siebie /zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, osobowość, stan zdrowia, wiedza szkolna/,
 • poznaj zawody /informacje o zawodach, środowisko pracy, stanowisko pracy, możliwości zatrudnienia, zarobki/
 • poznaj ścieżki edukacji i system szkolny /możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, możliwość przekwalifikowania, podnoszenia kwalifikacji/.

 

Kolejny etap doradztwa zawodowego uwzględnia spotkania uczniów i rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Całokształt działań organizowanych przez szkołę służy dostarczeniu pełnej informacji uwzględniającej realne możliwości i predyspozycje ucznia, propozycje rynku pracy, tendencje w rozwoju gospodarczym.

 

3. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU

 

 1.  Wyposażenie ucznia w wiedzę z zakresu orientacji zawodowej.
 2. Nabywanie przez ucznia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu rozsądnej decyzji dotyczącej kariery zawodowej.
 3. Poznanie faktów związanych ze światem pracy.
 4. Nabywanie umiejętności sprostania wymaganiom świata pracy.
 5. Pomoc uczniom w poszukiwaniu najlepszych dla nich dróg kariery, wyborze, zaplanowaniu przyszłości zawodowej.
 6. Włączenie rodziców w proces orientacji zawodowej.
 7. Stworzenie informacji zawodowej.

 

4. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Opracowywany jest na początku każdego roku szkolnego. Uwzględnia: zajęcia z uczniami klas I-III prowadzonymi przez koordynatora szkolnego, spotkania uczniów i rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, organizację Targów Eukacyjnych dla rodziców i uczniów klas III, kontakt uczniów z pracownikami biura pracy i specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Określa dokładne terminy realizacji zadań, wytycza działania dla wychowawców, uczniów, koordynatora i dyrekcji szkoły.

 

Zadania:

 1. Propozycje z zakresu orientacji zawodowej do realizacji przez  nauczycieli różnych przedmiotów- materiały przekazuje koordynator.
 2. Realizacja zagadnień na godzinach wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawczej.
 3. Zajęcia z uczniami prowadzone przez koordynatora szkolnego.
 4. Treści:
 • zainteresowania i skłonności zawodowe przejawiające się w toku działalności w szkole i w domu, w chwilach wolnych od zajęć, samoobserwacja.
 • uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem, w kontakcie z rzeczami, pracy z danymi, przyrodą i działalnością artystyczną,
 • cechy usposobienia i temperamentu, ich znaczenie w wyborze zawodu,
 • stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu,
 • samoocena-ustalenie swoich mocnych stron,
 • wiedza o zawodach,
 • zmieniający się rynek pracy,
 • kierunki dalszego kształcenia-drogi prowadzące do zdobycia zawodu, wybór szkoły,
 • podjecie decyzji o wyborze szkoły.

 

 

5. ANALIZA REALIZACJI PROGRAMU- EWALUACJA

 

Ewaluacja uwzględnia:

 • proces przebiegu realizacji programu,
 • tworzenie własnego systemu gromadzenia i opracowania informacji wartościujących działania orientacji zawodowej i szkolnej,
 • systematyczne, planowe zbieranie danych do analizy:

a) ankiety dla uczniów, rodziców,

b) rozmowy z rodzicami, wychowawcami,

c) obserwacja przebiegu działań przez koordynatora szkolnego,

d) korygowanie programu.

Wnioski z ewaluacji mogą uwzględniać dokonanie zmian w programie. Analizy dokonuje szkolny koordynator. Wnioski przedstawiane są na radzie pedagogicznej.

 

6. WNIOSKI

 

Tematyka orientacji zawodowej i szkolnej w gimnazjum powinna być realizowana systematycznie już od pierwszej klasy i wówczas przyniesie to pozytywne efekty. Uczeń klasy trzeciej jest przygotowany do podjęcia

decyzji o dalszym kształceniu ze wskazaniem drogi zawodowej. Ścisła współpraca z rodzicami podnosi efektywność działań. Daje możliwość wszechstronnego oddziaływania na ucznia, który oprócz informacji podanych w szkole ma wsparcie w domu rodzinnym.

 

Zagadnienia orientacji zawodowej i szkolnej rozwijane są podczas godzin wychowawczych, lekcji przedmiotowych, zajęć z koordynatorem szkolnym. Uczniowie uczestniczą również w spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz biorą udział w Targach Edukacyjnych.

Zrewidowanie przez ucznia swoich predyspozycji i ograniczeń, wizja przyszłości, znajomość rynku pracy są podstawą dokonywanych przez niego wyborów. Realizacja programu daje nadzieję, że są to decyzje świadome, zgodne z możliwościami i zainteresowaniami jednostki. Podejmowane przez szkołę działania mają na celu wspomóc ucznia, by zaplanowana droga zawodowa przyniosła mu satysfakcję, dała poczucie bezpieczeństwa i umożliwiła szczęśliwe życie.

Opracowanie: szkolnastrona.pl