REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Jesteś tu: » Strona główna » SAMORZĄD UCZNIOWSKI » REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

(Fragment Statutu Gimnazjum im Jana Pawła w Lwówku Śląskim)

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim .

 

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami a także w środowisku lokalnym.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun lub opiekunowie SU.

 

§ 5

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

Rozdział IV:  KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA SU

 

§ 6

Do kompetencji  SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e. sprawuje opiekę nad losowaniem tzw. „szczęśliwego numerka”

f. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU

g. dba o systematyczne prowadzenie gazetki ściennej,

 

§ 7

Do obowiązków członków  SU należy:

a. uczestnictwo w pracach SU i realizacja wyznaczonych celów ,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania  SU.

f. systematyczny udział w spotkaniach organizowanych średnio raz w tygodniu.

 

§ 8

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3.stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie działaniach.

 

§ 9

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom wchodzącym w skład SU plan pracy oraz sprawozdanie końcowe podczas spotkania wszystkich członków działających w SU w wyznaczonym terminie.

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 10

Organy wybieralne SU: Zarząd SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu . Wybory  są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

§ 11

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

§ 12

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. członka Zarządu i Przewodniczącego oraz zastępcę  SU – posiada każdy uczeń szkoły,

 

§ 13

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU  przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 4 chętnych i losowo wybranych  uczniów  , którzy nie są kandydatami .

 

§ 14

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym  terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

§ 15

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU  umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Przewodniczącym  SU i jednocześnie szkoły- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

5. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU i szkoły zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów biorących udział w głosowaniu.

6. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

§ 16

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

2. Rola Opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego –  komisja wyborcza powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b. w przypadku Przewodniczącego  SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku rezygnacji  z funkcji Opiekuna SU – obowiązki Opiekuna pełni zastępca Opiekuna SU  (jeśli taki istnieje) bądź tymczasowo dyrektor szkoły.

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

 

§ 17

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. ………… i wchodzi w życie z dn. …………… .

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl