ETAPY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Jesteś tu: » Strona główna » DOKUMENTY SZKOŁY » ETAPY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

ETAPY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

 

Wychowawca powinien stać się dla uczniów najbliższą osobą  w trakcie ich pobytu w szkole.

 

Obowiązkiem wychowawcy jest występowanie w roli rzecznika praw dziecka, nierzadko wbrew  stanowisku innych członków rady pedagogicznej.

 

 

 

 

Rozumienie roli wychowawcy to:

 • § stwarzanie wzajemnego zaufania w kontakcie wychowawca-uczeń,
 • § poznanie osobowości i zainteresowań ucznia oraz jego pozycji społecznej w klasie,
 • § praca nad stworzeniem więzi klasowej, zwiększenie rangi godzin wychowawczych, spotkania z uczniami na dodatkowych zajęciach, np. wycieczkach, spotkaniach klasowych, kołach zainteresowań.
 • § współpraca z rodziną ucznia /jeśli jest to możliwe/, taka, aby rodzice mogli korzystać ze swoich naturalnych i konstytucyjnych praw, ale byli również świadomi swoich obowiązków.

 

Oddziaływania wychowawcze:

 • § Wychowawca poznaje problem, dokonuje wnikliwej analizy, podejmuje działania: prowadzi rozmowy z uczniem, z zespołem klasowym, z rodzicami, z nauczycielami, korzysta z pomocy pedagoga, jeśli zachodzi potrzeba, przeprowadza wywiad środowiskowy /za zgodą rodziców, jest świadomy, że rodzice mogą odmówić zgody na odwiedziny/.
 • § Pedagog szkolny wspiera wychowawcę w jego pracy. Podejmuje działania zaradcze. Jest mediatorem w kontakcie wychowawca-uczeń. Jeśli podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych efektów, włącza do działań organizacje i instytucje zajmujące się sprawami dziecka i rodziny.
 • § Zespół wychowawczy powołany jest wówczas, gdy podjęte wcześniej działania nie spowodowały pozytywnej zmiany w zakresie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. W skład zespołu wchodzą: pedagog, wychowawca, nauczyciele uczący danego ucznia lub klasę. Wychowawca zaznajamia zespół z problemem, przedstawia całokształt podjętych działań. Zespół dokonuje analizy przypadku, tworzy plan działania, wskazuje na sposoby jego realizacji. Zespół może zlecić wychowawcy konkretne zadania w stosunku do ucznia i jego rodziny, wnioskować o udzielenie upomnienia, nagany, przeniesienie ucznia do innej klasy.
 • § Nauczyciele wspomagają wychowawcę w jego działaniach. Informują o postępach uczniów, trudnościach wychowawczych , sytuacji dydaktycznej ucznia i klasy. Potrzebę kontaktu z rodzicami zgłaszają wychowawcy klasy.

 

Dyrektor szkoły

Wnioski z pracy zespołu wychowawczego są przekazywane dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ich realizacji.

 

Interwencje wychowawcze wymagające szczególnego toku postępowania, kierowane są bezpośrednio do dyrektora szkoły i pedagoga:

 • § przemoc,
 • § kradzież,
 • § niszczenie mienia,
 • § użycie środków uzależniających.

 

O rażących, niezgodnych z regulaminem szkolnym zachowaniach ucznia należy poinformować dyrektora szkoły.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl