PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Jesteś tu: » Strona główna » DOKUMENTY SZKOŁY » PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

PROCEDURY w Gimnazjum w Lwówku Śląskim

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18lat, używa alkoholu lub innych środków wcelu wprowadzenia się wstan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące odemoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3.  Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5. Podobnie, w sytuacji  gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem szkolnym, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być zgodne z procedurami z pominięciem zapisów o rozmowie z rodzicami ucznia.

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń      będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, wktórych nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, opozostaniu ucznia wszkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia iwporozumieniu zdyrektorem szkoły.

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, ajest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. Wprzypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24godzin). Ofakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18lat.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia otym policji (specjalisty ds.nieletnich) lub sądu rodzinnego.

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17lat, stanowi wykroczenie zart.43 ust.1 Ustawy zdnia 26października 1982r. owychowaniu wtrzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy otym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży wkompetencji tej instytucji.

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (oile to jest możliwe wzakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję iprzekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki.

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku zposzukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia iwzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji ipokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież iprzedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję izabiera ją do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, wjaki sposób iod kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę zustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

 

  • § posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  • § wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
  • § udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
  • § wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.  Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.   Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

 

V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

4. Powiadomienie rodziców ucznia - sprawcy.

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły ijego tożsamość nie jest nikomu znana.

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących zprzestępstwa iprzekazanie ich policji (np. gdy sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża iuciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący zkradzieży).

 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza wprzypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

3. Powiadomienie rodziców ucznia.

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności iewentualnych świadków zdarzenia.

  

VII. Szkoła otrzymuje informacje o używaniu przez uczniów środków służących wprowadzaniu się w stan  odurzenia, o udziale w grupach przestępczych, nierządzie, czynach przestępczych.

 

1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy,

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga, dyrektora szkoły,

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przekazuje im informację,

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców,

5. Wychowawca zaleca rodzicom szczególny nadzór nad dzieckiem,

6. W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą i powtarzania się niepokojących faktów szkoła występuje do Sądu Rodzinnego lub kontaktuje się z Policją.

 

       Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach (...)" albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi szkoły lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.

           W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

  • § spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół zzaproszonymi specjalistami ds.nieletnich ipatologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci imłodzieży wśrodowisku lokalnym,
  • § spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania wtrzeźwości itp. oraz zmłodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
  • § informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia izdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci imłodzieży,
  • § udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
  • § wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych zzapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji iprzestępczości nieletnich. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

 

VIII.    Nieobecność rodziców ucznia.

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrektora szkoły o osobie, której Sąd Rodzinny powierzył opiekę prawną nad dzieckiem.

2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją dyrektorowi szkoły.

3. Dyrektor szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki prawnego opiekuna do Komendy Powiatowej Policji i Sądu Rodzinnego.

 

IX. Uczeń źle się czuje na lekcji.

 

1. Nauczyciel deleguje przewodniczącego klasy lub jego zastępcę od pielęgniarki szkolnej z prośbą o przybycie do klasy, jeśli stan niedysponowanego ucznia tego wymaga. W przypadku nieobecności pielęgniarki, uczeń udaje się do sekretariatu, celem poinformowania o zaistniałej sytuacji.

2. Nauczyciel zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia.

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel kontaktuje się z panią sekretarką, która telefonicznie ustali z rodzicami ucznia formę powrotu dziecka do domu.

4. Uczeń oczekuje na przyjazd rodziców w gabinecie pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego lub w sekretariacie.

5. Nauczyciel informuje o złym stanie samopoczucia ucznia wychowawcę klasy.

6. W przypadku nieobecności pielęgniarki i wychowawcy, nauczyciel informuje pedagoga szkolnego lub dyrekcją.

7. Jeśli stan ucznia wymaga pomocy lekarza, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

 

X. Uczeń źle się zachowuje na lekcji.

 

1. Nauczyciel podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu.

2. W sytuacji wyjątkowej, gdy uczeń nie reaguje na żadne uwagi nauczyciela, wysyłamy przewodniczącego klasy lub jego zastępcę po pedagoga szkolnego.

3. Nauczyciel informuje o zajściu wychowawcę klasy, który podejmuje działania wychowawcze z uczniem.

4. Po rozpatrzeniu sprawy, wychowawca wzywa rodziców w celu poinformowania ich o zachowaniu dziecka.

5. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym nad zmianą zachowania ucznia /jeśli uzna, że sytuacja tego wymaga/.

6. Wychowawca może zastosować przewidziane w statucie kary.

7. Jeśli zachowanie ucznia w sposób rażący narusza regulamin szkoły, wychowawca zgłasza sprawę dyrektorowi szkoły.

 

XI .   Uczeń nie uczęszcza na zajęcia szkolne.

 

1. Wychowawca analizuje nieobecności i spóźnienia ucznia w szkole.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego / wykazuje uczniów z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami z każdego miesiąca/.

3. Pedagog szkolny zawiadamia pisemnie rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia / bez względu na ilość godzin/.

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców /opiekunów prawnych/ ucznia i przekazuje im informację.

5. Wychowawca przeprowadza w obecności rodziców rozmowę z uczniem.

6. Wychowawca zaleca rodzicom szczególny nadzór nad dzieckiem.

7. Wychowawca / w przypadku nieobecności wychowawcy - pedagog szkolny / usprawiedliwia nieobecności uczniów na podstawie pisemnego lub osobistego /ustnego/ zaświadczenia rodziców.

8. W przypadku niepowiadomienia przez rodziców o przyczynach nieobecności ucznia, wychowawca klasy nawiązuje kontakt z rodzicami.

9. W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą i powtarzania się niepokojących faktów, szkoła występuje do Sądu Rodzinnego lub kontaktuje się z Policją, powiadamia Urząd Gminy i Miasta.

 

XII. Uczeń niszczy mienie szkolne lub mienie innych.

 

1. Sprawę wyjaśnia -przeprowadza rozmowę-nauczyciel dyżurny lub nauczyciel, podczas zajęć którego doszło do zajścia.

2. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy.

3. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą.

4. Wychowawca zawiadamia dyrektora szkoły o zajściu, konsultuje z dyrektorem szkoły dalsze postępowanie.

5. Wychowawca powiadamia rodziców o zachowaniu dziecka, przekazuje rodzicom decyzję dyrektora szkoły o zadośćuczynieniu.

6. Dyrektor szkoły decyduje o dalszym postępowaniu, w zależności od szkodliwości czynu /wyznacza karę pieniężną, nakazuje naprawienie szkody lub  pokrycie kosztów, powiadamia policję/.

 

XIII. Uczeń dokonał kradzieży.

 

Uwaga: Uczeń na własną odpowiedzialność przynosi do szkoły wartościowe przedmioty /komórka, biżuteria, itp./ - szkoła nie odpowiada za popełnione kradzieże.

 

1. Sprawę wyjaśnia nauczyciel obecny przy zajściu.

2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy / w przypadku nieobecności wychowawcy -pedagoga szkolnego/, wspólnie konsultują sprawę z dyrekcją, określają konkretne działania, np. powiadomienie policji.

3. Wychowawca powiadamia rodziców.

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców.

5. Nauczyciel, w obecności którego doszło do zajścia, powiadamia wychowawcę ucznia poszkodowanego, wychowawca podejmuje działania wyjaśniające.


XIV. Rozliczanie uczniów z książek przetrzymywanych w bibliotece szkolnej.

 

1. Wychowawcy klasy pomagają nauczycielom biblioteki w egzekwowaniu zwrotów książek lub kompletów podręczników do biblioteki szkolnej.

2. Miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego, wychowawcy informowani są o przetrzymywanych książkach.

3. Do rady klasyfikacyjnej / na koniec roku szkolnego/, uczniowie mają obowiązek rozliczyć zaległości - oddać lub zakupić książkę w uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.

4. Rodzice zobowiązani są do zakupienia zagubionej lub zniszczonej przez dziecko pozycji książkowej.

5. Jeśli uczeń nie rozliczy się z biblioteką szkolną, obniżona zostanie ocena z zachowania, zgodnie z kryteriami oceny z zachowania.

6. Wychowawca informuje nauczyciela -bibliotekarza o zmianie klasy swojego ucznia, pedagog szkolny informuje o zmianie placówki.

 

XV. Uczeń pali papierosy na terenie szkolnym.

 

1. Przy pierwszym incydencie wychowawca klasy rozmawia z uczniem i jego rodzicami, informuje o konsekwencjach.

2. Uczeń po raz drugi pali papierosy –  nagana dyrektora szkoły.

3. Przy kolejnym incydencie dyrektor szkoły powiadamia policję o wykroczeniu ucznia. Sprawę monitoruje wychowawca klasy.

Uwaga: uczeń ma obowiązek powiadomić nauczyciela o miejscu, w którym czuje dym papierosowy.

 

Jeśli zaistnieją przyczyny uniemożliwiające zastosowania danej procedury, o sposobie postępowania decyduje dyrektor szkoły.

Opracowanie: szkolnastrona.pl