PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ I SZKOLNEJ

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ I SZKOLNEJ

SPIS TREŚCI:

 

1.Wprowadzenie.

2.Rola szkoły w kształtowaniu świadomości zawodowej ucznia.

3.Podstawowe cele programu.

4.Harmonogram realizacji zadań.

5.Analiza realizacji programu-ewaluacja.

6.Wnioski.

 

1.WPROWADZENIE

 

           Istotnym zadaniem współczesnej szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Odpowiedzialność szkoły za podejmowanie wszelkich działań w dziedzinie orientacji zawodowej skupia się na dostarczaniu uczniom i rodzicom podstawowych informacji jak również wypracowaniu właściwych postaw i wartości mogących w przyszłości wpłynąć na dokonanie najlepszego dla ucznia wyboru zawodu. Nadrzędnym zadaniem programu ,,Zaplanuj karierę" jest kształtowanie świadomej postawy odbiorców opartej na rzetelnej wiedzy o sobie i otaczającej rzeczywistości.

Realizacja zadań przebiega w sposób systematyczny z zastosowaniem różnorodnych metod. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkich uczniów i rodziców.

          Uczniowie dowiadują się jak gromadzić informacje, są wspierani w poszukiwaniu drogi zawodowej, uczestniczą w różnych formach zajęć przygotowujących do dokonania wyboru. Rodzice uczestniczą w dyskusjach i spotkaniach organizowanych przez szkołę, aby wspomóc dzieci w określeniu dalszej drogi edukacji zawodowej.

Całokształt działań ma na celu znalezienie na rynku pracy zawodu, w którym każdy uczeń będzie mógł czuć się szczęśliwy i odnieść sukces.

 

2.ROLA SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI ZAWODOWEJ UCZNIA

 

          Proces wychowawczy w gimnazjum wspomaga ucznia w rozwoju i ukierunkowany jest na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej. Zgodnie z tym działania szkoły nie tylko wyposażają w wiedzę, ale również uczą odpowiedzialności za siebie, przygotowują do pełnienia ról społecznych, kształtują konstruktywny system wartości, zmierzają więc do świadomego dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, która jest kolejnym etapem wybranej drogi zawodowej.

 

            Zagadnienia orientacji szkolnej i zawodowej w gimnazjum są realizowane wg następujących etapów:

 • Ø poznaj siebie /zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, osobowość, stan zdrowia, wiedza szkolna/,
 • Ø poznaj zawody /informacje o zawodach, środowisko pracy, stanowisko pracy, możliwości zatrudnienia, zarobki/
 • Ø poznaj ścieżki edukacji i system szkolny, możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, możliwość przekwalifikowania, podnoszenia kwalifikacji/.

 

            Kolejny etap preorientacji uwzględnia spotkania uczniów i rodziców z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, doradcami zawodowymi, przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Całokształt działań organizowanych przez szkołę służy dostarczeniu pełnej informacji uwzględniającej realne możliwości i predyspozycje ucznia, propozycje rynku pracy, tendencje w rozwoju gospodarczym.

 

3.PODSTAWOWE CELE PROGRAMU

 

 • Ø Wyposażenie ucznia w wiedzę z zakresu orientacji zawodowej.
 • Ø Nabywanie przez ucznia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu rozsądnej decyzji dotyczącej kariery zawodowej.
 • Ø Poznanie faktów związanych ze światem pracy.
 • Ø Nabywanie umiejętności sprostania wymaganiom świata pracy.
 • Ø Pomoc uczniom w poszukiwaniu najlepszych dla nich dróg kariery, wyborze, zaplanowaniu przyszłości zawodowej.
 • Ø Włączenie rodziców w proces orientacji zawodowej.
 • Ø Stworzenie informacji zawodowej.

 

4.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

          Opracowywany jest na początku każdego roku szkolnego. Uwzględnia: zajęcia z uczniami klas III prowadzonych przez koordynatorów szkolnych, spotkania uczniów i rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, pracownikami biura pracy, specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Określa dokładne terminy realizacji zadań, wytycza działania dla wychowawców, uczniów, koordynatorów i dyrekcji szkoły.

 

5.ANALIZA REALIZACJI PROGRAMU- EWALUACJA

 

Ewaluacja uwzględnia:

 • Ø proces przebiegu realizacji programu,
 • Ø tworzenie własnego systemu gromadzenia i opracowania informacji wartościujących działania preorientacji zawodowej podjęte przez szkołę,
 • Ø systematyczne, planowe zbieranie danych do analizy:

a/ankiety dla uczniów, rodziców,

b/rozmowy z rodzicami, wychowawcami,

c/obserwacja przebiegu działań przez koordynatorów szkolnych,

d/korygowanie programu.

 

            Wnioski z ewaluacji mogą uwzględniać dokonanie zmian w programie. Analizy dokonują szkolni koordynatorzy. Wnioski przedstawiane są na radzie pedagogicznej.

 

6.WNIOSKI

 

            Tematyka orientacji zawodowej i szkolnej w gimnazjum powinna być realizowana systematycznie już od pierwszej klasy i wówczas przyniesie to pozytywne efekty. Uczeń klasy trzeciej jest przygotowany do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu ze wskazaniem drogi zawodowej. Ścisła współpraca z rodzicami podnosi efektywność działań. Daje możliwość wszechstronnego oddziaływania na ucznia, który oprócz zdobytej wiedzy ma wsparcie w domu rodzinnym.

            W klasach I-II zagadnienia orientacji zawodowej i szkolnej rozwijane są podczas godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych. W klasach III uczniowie uczestniczą w spotkaniach z pedagogiem szkolnym, koordynatorem szkolnym, przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, odwiedzają wybrane szkoły.

            Zrewidowanie przez ucznia swoich predyspozycji i ograniczeń, wizja przyszłości, znajomość rynku pracy są podstawą dokonywanych przez niego wyborów. Realizacja programu daje nadzieję, że są to decyzje świadome, zgodne z możliwościami i zainteresowaniami jednostki. Podejmowane przez szkołę działania mają na celu wspomóc ucznia i jego rodzinę, by zaplanowana droga zawodowa przyniosła satysfakcję, dała poczucie bezpieczeństwa i umożliwiła szczęśliwe życie.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl