ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jesteś tu: » Strona główna » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znak sprawy: G.A.2710.15.2017                                              Lwówek Śląski, dnia 17.07.2017r.

 

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W LWÓWKU ŚLĄSKIM

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II 35

Tel. 75/ 782 47 92 w. 33

………………………………………………………………………………………………

realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

„Dostawa  mebli szkolnych i sprzętu do pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”

I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej).

 

1.Propozycja cenowa ma być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego-Gimnazjum im. Jana Pawła II, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II 35.

2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.

4. Oferta ma być sporządzona na podstawie zamieszczonych załączników do zapytania ofertowego i powinna obejmować wyceną wszystkie wymienione pozycje.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa  mebli szkolnych i sprzętu do pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”

2. Szczegółowy wykaz przedmiotów objętych ofertą  stanowi ą Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wykaz dla klasy I

Załącznik nr 2 - Wykaz  dla 2 klas IV

Załącznik nr 3 - Wykaz dla 2 świetlic.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Dostawcy, Dostawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym przedmiotu zamówienia, bez prawa Dostawcy do dochodzenia roszczeń z tym faktem związanych

6. Zamawiający wymaga aby wybrany  Dostawca  zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia,
 w którym są zawarte pozostałe warunki realizacji zamówienia.


 

III. Terminy realizacji zamówienia:

 

 Wykonanie zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 25 sierpnia 2017 roku.

 

IV. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.

 

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

-   nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,

-   cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,

-   wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

-postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

V. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

 

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

- zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

- treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,

- oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,

- będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą

omyłkę  rachunkową.

 

VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

 

1.Ofertę należy złożyć w terminie do 21.07.2017r. do godziny 13:30 w sekretariacie Zamawiającego Gimnazjum im. Jana Pawła II, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II nr 35.

2.Ofertę należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Dostawa  mebli szkolnych i sprzętu do pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”.

3.Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r. o godz. 13.45  w  Gabinecie Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 35, 59 – 600 Lwówek Śląski.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie):

 

Zaproponowana oferta ma zawierać:

1. cenę (brutto wraz z podatkiem VAT) na formularzu cenowym,

2. cenę oferty (wartość brutto wraz z podatkiem VAT) za całość zamówienia,

3.  obowiązujący podatek od towarów i usług od proponowanej ceny i od całości dostaw.

Podana przez Dostawcę w jego ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania nn. zaproszenia, którego integralną częścią jest projekt umowy (należy zaakceptować projekt umowy) oraz obejmować wszystkie koszty, jakie doświadczony Dostawca powinien przewidzieć w celu należytej i zgodnej z prawem realizacji zamówienia, a w szczególności opłaty, podatki, ubezpieczenie, koszty materiałów koniecznych do wykonania zamówienia, koszty transportu itp. niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zamówienia.

 

VIII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest :

Cena brutto oferty – znaczenie 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

IX. Informacje dotyczące zawierania umowy:

 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.gimlwowek.pl, na której umieścił zaproszenie do składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wybranemu Dostawcy Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy na realizację zamówienia. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Oferent zobowiązany jest podpisać umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

 

 

Załączniki:

 

1)      Załącznik nr 1 - Wykaz dla klasy I.

2)      Załącznik nr 2 - Wykaz dla 2 klas IV.

3)      Załącznik nr 3 - Wykaz dla 2 świetlic.

3)      Załącznik nr 4 – Wzór oferty Dostawcy.

4)      Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

 

 

                                                                                        DYREKTOR GIMNAZJUM

                                                                                    /-/ROBERT PRIMKE

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl