ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jesteś tu: » Strona główna » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znak sprawy: G.A.2710.10.2017                                                    

 

 

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W LWÓWKU ŚLASKIM

Il. Jana Pawła II 35

59-600 Lwówek Śląski

tel. +48 75 782 47 92

                                                                                            Lwówek Śląski,27.03.2017r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na:

Wymianę pokrycia dachu (uszkodzonego w wyniku działania ponadnormatywnego obciążenia wiatrem) na budynku sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Lwówku Śląskim, ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śląski

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

TECTUM Łukasz Połaczewski

Twardocice 44C

59-524 Pielgrzymka

Wartość brutto: 67 344,70 PLN, Wartość netto 54 752,21 PLN

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a złożona oferta spełniła wszystkie warunki określone przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
 

 

 

 

                                                                                       DYREKTOR GIMNAZJUM

                                                        /-/ ROBERT PRIMKE

  • Wymiana pokrycia dachu - uszkodzonego w wyniku działania ponadnormatywnego obciążenia wiatrem - na budynku sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II

Znak sprawy: G.A.2710.10.2017                                             Lwówek Śląski, dnia 20.03.2017r.

 

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W LWÓWKU ŚLĄSKIM

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II 35

Tel. 75/ 782 47 92 w. 33

………………………………………………………………………………………………

realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164).

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wymiana pokrycia dachu (uszkodzonego w wyniku działania ponadnormatywnego obciążenia wiatrem) na budynku sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Lwówku Śląskim, ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śląski

 

I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej).

  1. Propozycja cenowa ma być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego-Gimnazjum im. Jana Pawła II, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II 35.
  2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
  3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
  4. 4.      Oferta ma być sporządzona na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i powinna obejmować wyceną wszystkie wymienione pozycje.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia są:

  1. Roboty rozbiórkowe.
  2. Pokrycie dachowe z papy.
  3. Złożony system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych (ETICS).
  4. Instalacja odwadniająca połać dachu.
  5. Instalacja odgromowa.

2.Szczegółowy zakres wykonania robót ujęty jest w załączonym przedmiarze robót – Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3.Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprawdzenia przedmiaru robót, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się skierowanie prośby do Zamawiającego o wyjaśnienie.

5. Zamawiający wymaga aby wybrany  Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, w którym są zawarte pozostałe warunki realizacji zamówienia.

III. Terminy realizacji zamówienia:

 Wykonanie zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia  2017 roku.

 

IV. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli

-   nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,

-   postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

V. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie .

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

-  zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

-  treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,

-  będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą

omyłkę  rachunkową.

 

VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

1.Ofertę należy złożyć w terminie do 27.03.2017r. do godziny 11:00 w sekretariacie Zamawiającego Gimnazjum im. Jana Pawła II, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II nr 35.

2.Ofertę należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Wymiana pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Lwówku Śląskim”

3.Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2017r. o godz. 11.30  w  Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śląski.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie):

Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty,

b) ceny jednostkowe poszczególnych robót w przedmiarze robót muszą zawierać wszystkie koszty RMS związane z ich realizacją,

c) cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z uwagi na:

-        zmianę stawki podatku VAT,

-        wzrostu cen materiałów, robocizny, sprzętu,

-        innych czynników gospodarczych.

d) całkowitą ryczałtową cenę brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.

VIII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:

nazwa

waga (znaczenie)%

sposób liczenia wg wzoru

cena

Wa=100,00

Ca=((Cmin/Cof)xWa)

gdzie:

Cmin - najniższa cena

Cof - cena badanej oferty

Ca - liczba punktów w kryterium

Wa - waga w ocenianym kryterium

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium,

3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów,

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 

IX. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.gimlwowek.pl, na której umieścił zaproszenie do składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy na realizację zamówienia. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Oferent zobowiązany jest podpisać umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

 

Załączniki:

1)      Załącznik nr 1 – Wzór umowy.

2)      Załącznik nr 2 – Przedmiar robót.

3)      Załącznik nr 3 – Wzór oferty Wykonawcy.

4)      Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy.

 

 

                                                                                       DYREKTOR GIMNAZJUM

                                                                                            /-/ROBERT PRIMKE

 

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl